Կարդալ ձեռնարկը

Ձեռնարկը հրատարակվել է «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողմից  իրականացվող «Նպաստել խտրականության նվազեցմանը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։

Ձեռնարկի բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Բազմազանություն» ՀԿ-ն, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: 

Ձեռնարկը կազմեց՝ Արտակ Ադամը
Խմբագիր՝ Անահիտ Մկրտչյան
Համակարգչային ձևավորումը՝ Արաքս Սաֆարյանի

Ձեռնարկի նպատակն է

  • ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող խոցելի ու թիրախավորված խմբերի շրջանում իրազեկել նախազորակոչի և զորակոչի գործընթացի և իրենց իրավունքների մասին, դրանց կազմակերպումն ապահովող և բժշկական փորձաքննություններ իրականացնող մարմինների պարտականությունների ու իրավունքների մասին։

Ձեռնարկը նախատեսված է

  • նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի խոցելի ու թիրախավորված քաղաքացիների համար (ԳԲՏՔ+, հաշմանդամություն ունեցող, ենթամշակութային և հակամշակութային պատկանելություն ունեցող, փոքրամասնություն կազմող ազգային այլ ինքնություն ունեցող անձինք), նրանց ընտանիքի անդամների, խնամակալների, ներկայացուցիչների, նրանց հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, անհատների, ինչպես նաև իրավաբանների և իրավունքի այս բնագավառով հետաքրքվող այլ անձանց համար:

 

© «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)

Երևան | 2022

#DiverCityNGO #ԲազմազանությունՀԿ #EUforCSOs #PeopleinNeed #CSOs #GrassrootsInitiatives #ArmenianCSOs #Change #Youth #CivicEngagement #GetInspired #GetInvolved

Loading