Ձեռնարկներ

Ձեռնարկ «նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի խոցելի ու թիրախավորված քաղաքացիների համար»

Կարդալ ձեռնարկը Ձեռնարկը հրատարակվել է «Բազմազանություն» սոցիալ-մշակութային, իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողմից  իրականացվող «Նպաստել խտրականության նվազեցմանը Հայաստանում»…
DiverCity NGO
March 27, 2022